Privacy policy van Cosmo Time Systems bvba met maatschappelijke zetel te Deurne en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0840.215.681.

Artikel 1 – Privacy verklaring
Als onderneming streven wij ernaar om op een wettelijke, correcte en transparante manier uw persoonsgegevens te verwerken. In onderhavig document informeren wij u welke persoonsgegevens wij van u verwerken en wat de hieraan verbonden doelstellingen zijn.

Artikel 2 – Identificatie van de verwerkingsverantwoordelijke
Binnen onze onderneming zijn alle persoonsgegevens enkel toegankelijk voor personen die daar binnen hun specifiek takenpakket de verantwoordelijkheid toe hebben en waarvan de toegang uitdrukkelijk vereist is tot uitoefening van het desbetreffende takenpakket.
Voor uw bijkomende vragen rond identificatie kan u ons steeds contacteren via: GDPR@cosmo.be of op het nummer +32 2 733 13 03.

Artikel 3 – Identificatie van de persoonsgegevens
Diverse persoonsgegevens worden op rechtstreekse wijze verzameld. Het gaat hierbij onder meer om standaardidentificatiegegevens zoals naam, voornaam en functie binnen een bedrijf, om contactgegevens zoals telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres en om gegevens voor facturatiedoeleinden zoals bankrekeningnummer.
In voorkomend geval worden deze gegevens rechtstreeks overhandigd door het invullen van documenten, het elektronisch of telefonisch meedelen ervan of het overhandigen van visitekaartjes. Hierbij wordt verondersteld dat er uitdrukkelijke toestemming wordt gegeven voor het opslaan van de aangeleverde persoonsgegevens.
Diverse persoonsgegevens worden eveneens onrechtstreeks verzameld. Het kan hierbij gaan om publieke gegevens die onderworpen zijn aan publicatieplicht (cf. benoemingen) of gegevens die door de betrokkene zelf publiekelijk zijn gemaakt. (cf. publicatie website). Dergelijke publiek toegankelijke persoonsgegevens kunnen desgevallend worden opgeslagen. Toestemming hiervoor wordt verondersteld gezien deze gegevens uitdrukkelijk publiekelijk werden gemaakt.
Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens bijgehouden zonder bijkomende toestemming. Zoals ras, etnische afkomst, gezondheidsgegevens of gegevens betreffende seksuele geaardheid.

Cookies die wij gebruiken: wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Artikel 4 – Verantwoording van de verwerking
Om bepaalde diensten op kwalitatieve wijze te kunnen aanbieden heeft de onderneming diverse persoonsgegevens als gedefinieerd onder artikel 3 van onderhavig document nodig.

Uw gegevens worden afhankelijk van de concrete situatie gebruikt voor volgende doeleinden:

 • Om de te sluiten overeenkomst op een correcte manier te kunnen uitvoeren en de dienstverlening beschreven in het contract te kunnen garanderen;
 • Om te voldoen aan wettelijke vereisten;
 • In het kader van risicobeheer en kwaliteitscontrole;
 • In het kader van relatiebeheer en beheer van klantendossiers;
 • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen
 • Om in het kader van direct marketing informatie te kunnen versturen zoals een nieuwsbrief of een reclamefolder. U kan dit akkoord ten allen tijde intrekken.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt in het kader van geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst.

Artikel 5 – Doorgifte van persoonsgegevens
De onderneming verbindt er zich toe uw persoonsgegevens niet door te geven aan derde partijen zonder uitdrukkelijke toestemming. Naast kennisname door interne medewerkers die daartoe uitdrukkelijk bevoegd zijn kunnen onderstaande derde partijen eveneens kennis nemen van de vereiste persoonsgegevens:

 • Sociaal secretariaat
 • Accountantsbureau
 • Fiscale consultancy
 • ICT dienstverleners

Artikel 6 – Bewaring van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder artikel 4 te verwezenlijken.
Persoonsgegevens worden bovendien minimaal gedurende de wettelijk verplichte termijnen bewaard namelijk 10 jaar na de laatste samenwerking.

Artikel 7 – Rechten van de betrokkene
Als betrokkene worden volgende rechten met betrekking tot persoonsgegevens u door de onderneming gegarandeerd.
Aan elke vraag tot uitoefening van een individueel recht wordt binnen een redelijke termijn en kosteloos gevolg gegeven.

 • Recht op inzage – door uitoefening van dit recht kan u zowel inzage als kopie bekomen over welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
 • Recht op verbetering – door uitoefening van dit recht kan u wijzigingen in uw persoonsgegevens steeds laten verbeteren of vervolledigen. Een aanpassing volgt op eenvoudig verzoek.
 • Recht op verwijderen – door uitoefening van dit recht kan u indien er zich onrechtmatigheden zouden voordoen in de verwerking verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen.
 • Recht op beperking van de verwerking – door uitoefening van dit recht kan u indien er zich onjuistheden voordoen en een vraag tot verbetering loopt of u meent dat er zich een onrechtmatigheid heeft voorgedaan, vragen dat de verwerking wordt beperkt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen verwerkt worden. Loutere opslag van de persoonsgegevens wordt hierdoor niet aangetast, noch eventuele verwerking in het kader van een gerechtelijke procedure, ter bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang.
 • Recht op overdraagbaarheid – door uitoefening van dit recht kan u vragen om de door u aangeleverde gegevens terug te bezorgen of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen in een toegankelijk formaat. Dergelijk recht kan door uitoefening van een specifieke proportionaliteitsoefening eventueel worden beperkt.
 • Recht op weigering automatische gegevensverwerking – door uitoefening van dit recht kan u aangeven dat u niet wenst dat uw persoonsgegevens deel uitmaken van volledig geautomatiseerde gegevensverwerkingen en processen zonder menselijke tussenkomst.
 • Recht op intrekking van de toestemming – door uitoefening van dit recht kan u een eerder gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Hierdoor wordt elke verdere verwerking stopgezet.

Indien u één of meerdere van bovenstaande rechten wenst uit te oefenen dient u contact op te nemen via de gegevens gespecificeerd in artikel 2.

Bovendien kan desgevallend klacht worden ingediend bij de toezichthoudende autoriteit indien u meent dat uw rechten niet worden nageleefd.